PELASTUSSUUNITELMA

Nuorten alue-suunnistuskilpailu lapsille ja nuorille 27.5.2019

  1. 1. YLEISTIEDOT / ALLMÄNNA UPPGIFTER

 1.1 Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn

Nuorten aluekilpailu

1.2 Järjestäjä, yhteystiedot / Arrangör, kontaktuppgifter

RastiPiikkiö ry, www.rastipiikkio.fi

1.3 Paikka, nimi, osoite / Plats, namn, adress

Kilpailukeskus;

Luonnonvarakeskus Yltöinen

Toivonlinnantie 518

21500 Piikkiö

1.4 Ajankohta, aukioloajat / Tidpunkt, Öppethållningstider

27.5.2019 klo 16-20

1.5 Tilaisuuden luonne / Hurdan tillställning

Nuorten alueellinen suunnistuskilpailu. Kilpailukeskus Luonnonvarakeskuksen piha-alue, suunnistus tapahtuu

Toivonlinnantien pohjoispuolella. Porrastetut väliaikalähdöt.

Virvokkeiden, lettujen ja kahvinmyyntiä, ei alkoholitarjoilua.

1.6 Arvioitu osallistuja-, yleisömäärä, liikuntarajoitteiset / Uppskattad deltagar-, publik-mängd, rörelsehämmade

120 osallistujaa, lisäksi 40 toimitsijaa

  1. 2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA / TILLSTÄLLNINGENS OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKA

 Riskitekijä / Riskfaktor

Ennaltaehkäisy / Förebyggande

Pelastamistoimenpiteet / Räddningsåtgärder

2.1 Tulipalo / Brand

Kilpailukeskuksessa tulentekokielto.

Alkusammutuskalusto.

Lämmityskaasun käyttöpaikoilla (lettujen paisto) sammuttimet. Ilmoitus 112.

2.2 Sairaskohtaus / Sjukdomsat-tack

Osanottajat ovat perusterveitä liikunnanharrastajia, sairauskohtaukset ovat harvinaisia.

Ensiapupiste kilp. keskuksessa, puhelinnumerot ja opastus ilmoitus-tauluilla. Pelastushelikopterille lask. paikka

2.3 Tapaturma / Olyckshändelse

 

Ensiapupiste kilp. keskuksessa, puhelinnumerot ja opastus ilmoitus-tauluilla.

2.4 Liikenne / Trafik

Opasteet ja varoituskyltit, liikenneopastajat, alueen asukkaille etukäteisilmoitus.

Liikenneopastajat ohjaavat ja seuraavat liikenteen sujumista.

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet tai -majoitukset / Möjliga tillfäl-liga konstruktioner eller inkvarte-ringar

Alueella ei majoitusta. Huoltajia ja suunnistajia ohjataan opastenauhoilla.

 

2.6 Mahdolliset tehosteet / Möjli-ga specialeffekter

Kuulutuksella ohjataan tarvittaessa yleisöä ja kilpailijoita.

 
  1. 3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA / PERSONAL OCH KONTAKTUPPGIFTER UNDER TILLSTÄLLNINGEN

Tehtävä / Uppgift

Nimi / Namn

Puh.nro / Tel.nummer

3.1 Tilaisuuden johtaja / Tills-tällningens chef

Kristian Knaapi

040 7006905

3.2 Turvallisuudesta vastaava / Säkerhetsansvarig

Kristian Knaapi

040 7006905

3.3 Rakenteista vastaava / An-svarig för konstruktioner

Ei rakenteita

 

3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö / Ordnings-män (antal) och ansvarsperson

Liikenneopastushenkilöstö 6 kpl, vastaava henkilö Tapani Kosonen

 

3.5 Tiedotusvastaava / Informa-tionsansvarig

Kristian Knaapi

040 7006905

3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö / FHJ-personal (antal) samt ansvarsperson

Mari Ääri

050 4617124

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö / Räddnings-personal (antal) samt ansvarsper-son

Kristian Knaapi
Kootaan kilpailun järjestäjistä ja katsojista tarpeen mukaan

040 7006905

  1. 4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT / SÄKERHETSARRANGEMANG

Asia / Ämne

Järjestely / Arrangemang

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, tyyppi sijoitus) / Primärsläckningsutrustning (antal, typ, placering)

Alkusammuttimet 1+1 kpl

4.2 EA-välineistö ja -paikka / FHJ-utrustning och –plats

Puhdistus-, sitomis- ym. tarpeistot, lepohuone ja hoitopaikat Luonnonvarakeskuksen sisätiloissa.

.

4.3 Kokoontumis-, evakuointipaikka / Samlings-, evakuerings-plats

Luonnonvarakeskuksen kokoontumispaikka vanhan päärakennuksen edessä, Toivonlinnantien eteläpuolella.

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-eelta / Utrymningsvägar från om-rådet

Samat, kuin tuloväylät, esteettömästi.

4.5 Sisäinen hälyttäminen / Intern alarmering

Puhelinviesteillä, kisakuulutuksella.

Harri Lukander 0500 523 832

4.6 Pelastustiet / Räddningsvägar

Toivonlinnantie

Pelastushelikopterille laskeutumispaikka

N60° 23’ 10.9” E022° 33’ 06.9”

 

  1. 5. MUUTA HUOMIOITAVAA / ÖVRIGT SOM BÖR BEAKTAS

Asia / Ämne

Selvitys järjestelyistä / Redogörelse över arrangemanget

5.1 Pysäköintijärjestelyt / Parke-ringsarrangemangen

Opastus 110-tieltä Toivonlinnantien tienhaarasta. Pysäköinti L-keskuksen parkkipaikoilla ja kasvihuoneiden ympärillä ohjatusti. Tien ylityksessä valvoja.

5.2 Ensiapukoulutus / Första-

hjälputbildning

Lääkäri EA vastuuhenkilönä.

5.3 Alkusammutuskoulutus / Primärsläckningsutbildning

Kaasun käyttöpisteissä kokeneet ja osaavat talkoolaiset.

5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja koulutus / Information och ut-bildning av personalen

Kilpailupalaverit, s-postitiedotus,

kilpailun omat nettisivut;

https://rastipiikkio.fi/nuorten-aluekilpailu-27-5-2019

5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt / Övriga säkerhetsarrangemang

Järjestävällä henkilöstöllä pitkä kokemus vastaavien tapahtumien järjestämisestä.

 

Aika ja paikka / Tid och plats

7.5.2019 Piikkiö

 

Kristian Knaapi                                       

Tapahtuman johtaja                                  

Tillställningens chef