PELASTUSSUUNITELMA
Nuorten aluekilpailu suunnistuskilpailu 15.5.2016

1.1 Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Nuorten aluekilpailu
1.2 Järjestäjä, yhteystiedot / Arrangör, kontaktuppgifter RastiPiikkiö ry, Männistöntie 10, 21500 Piikkiö
www.rastipiikkio.net
1.3 Paikka, nimi, osoite / Plats, namn, adress Kilpailukeskus
Pappila
Laahamäentie 19
21500 Piikkiö
1.4 Ajankohta, aukioloajat / Tidpunkt, Öppethållningstider 15.5. klo 17-20
1.5 Tilaisuuden luonne / Hurdan tillställning Nuorten alueellinen suunnistuskilpailu. Kilpailukeskus Pappilan piha-alue, suunnistus tapahtuu
lähialueen metsässä ja piha-alueilla. Porrastetut väliaikalähdöt.
Makkaran, lettujen ja kahvinmyyntiä, ei alkoholitarjoilua.
1.6 Arvioitu osallistuja-, yleisömäärä, liikuntarajoitteiset / Uppskattad deltagar-, publik-mängd, rörelsehämmade 120 osallistujaa, lisäksi 40 katsojaa ja toimitsijaa

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA / TILLSTÄLLNINGENS OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKA

Riskitekijä / Riskfaktor Ennaltaehkäisy / Förebyggande Pelastamistoimenpiteet / Räddningsåtgärder
2.1 Tulipalo / Brand Kilpailukeskuksessa tulentekokielto.
Alkusammutuskalusto. Lämmityskaasun käyttöpaikoilla (makkaramyynti) sammuttimet. Ilmoitus 112.
2.2 Sairaskohtaus / Sjukdomsat-tack Osanottajat ovat perusterveitä liikunnanharrastajia, sairauskohtaukset ovat harvinaisia. Ensiapupiste kilp. keskuksessa, puhelinnumerot ja opastus ilmoitus-tauluilla. Pelastushelikopterille lask. paikka

2.3 Tapaturma / Olyckshändelse Ensiapupiste kilp. keskuksessa, puhelinnumerot ja opastus ilmoitus-tauluilla.
2.4 Liikenne / Trafik Opasteet ja varoituskyltit, liikenneopastajat. Liikenneopastajat ohjaavat ja seuraavat liikenteen sujumista.
2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet tai -majoitukset / Möjliga tillfäl-liga konstruktioner eller inkvarte-ringar Alueella ei majoitusta. Huoltajia ja suunnistajia ohjataan opastenauhoilla.
2.6 Mahdolliset tehosteet / Möjli-ga specialeffekter Kuulutuksella ohjataan tarvittaessa yleisöä ja kilpailijoita.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA / TILLSTÄLLNINGENS OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT ÅTGÄRDER VID OLYCKA

Riskitekijä / Riskfaktor Ennaltaehkäisy / Förebyggande Pelastamistoimenpiteet / Räddningsåtgärder
2.1 Tulipalo / Brand Kilpailukeskuksessa tulentekokielto.
Alkusammutuskalusto. Lämmityskaasun käyttöpaikoilla (makkaramyynti) sammuttimet. Ilmoitus 112.
2.2 Sairaskohtaus / Sjukdomsat-tack Osanottajat ovat perusterveitä liikunnanharrastajia, sairauskohtaukset ovat harvinaisia. Ensiapupiste kilp. keskuksessa, puhelinnumerot ja opastus ilmoitus-tauluilla. Pelastushelikopterille lask. paikka

2.3 Tapaturma / Olyckshändelse Ensiapupiste kilp. keskuksessa, puhelinnumerot ja opastus ilmoitus-tauluilla.
2.4 Liikenne / Trafik Opasteet ja varoituskyltit, liikenneopastajat. Liikenneopastajat ohjaavat ja seuraavat liikenteen sujumista.
2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet tai -majoitukset / Möjliga tillfäl-liga konstruktioner eller inkvarte-ringar Alueella ei majoitusta. Huoltajia ja suunnistajia ohjataan opastenauhoilla.
2.6 Mahdolliset tehosteet / Möjli-ga specialeffekter Kuulutuksella ohjataan tarvittaessa yleisöä ja kilpailijoita.

3. HENKILÖSTÖ JA YHTEYSTIEDOT TILAISUUDEN AIKANA / PERSONAL OCH KONTAKTUPPGIFTER UNDER TILLSTÄLLNINGEN

Tehtävä / Uppgift Nimi / Namn Puh.nro / Tel.nummer
3.1 Tilaisuuden johtaja / Tills-tällningens chef Mari Vataa 044 017 7078
3.2 Turvallisuudesta vastaava / Säkerhetsansvarig Mari Vataa 044 017 7078
3.3 Rakenteista vastaava / An-svarig för konstruktioner ei rakenteita
3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö / Ordnings-män (antal) och ansvarsperson Liikenneopastushenkilöstö
Vesa Repo
3.5 Tiedotusvastaava / Informa-tionsansvarig Mari Vataa 044 017 7078
3.6. EA-henkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö / FHJ-personal (antal) samt ansvarsperson Elina Lietzen 0400 222 340
3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö / Räddnings-personal (antal) samt ansvarsper-son Mari Vataa
Kootaan kilpailun järjestäjistä ja katsojista tarpeen mukaan 044 017 7078

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT / SÄKERHETSARRANGEMANG
Asia / Ämne Järjestely / Arrangemang
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, tyyppi sijoitus) / Primärsläckningsutrustning (antal, typ, placering) Alkusammuttimet 1+1 kpl
4.2 EA-välineistö ja -paikka / FHJ-utrustning och –plats Puhdistus-, sitomis- ym. tarpeistot, lepohuone ja hoitopaikat Päiväkodin sisätiloiss.
.
4.3 Kokoontumis-, evakuointipaikka / Samlings-, evakuerings-plats kilpailukeskuksen viereinen parkkipaikka
4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu-eelta / Utrymningsvägar från om-rådet Samat, kuin tuloväylät, esteettömästi.
4.5 Sisäinen hälyttäminen / Intern alarmering Puhelinviesteillä, kisakuulutuksella.
Harri Lukander 0500 523 832
4.6 Pelastustiet / Räddningsvägar
Pelastushelikopterille laskeutumispaikka
60.4283, 22.5150

5. MUUTA HUOMIOITAVAA / ÖVRIGT SOM BÖR BEAKTAS
Asia / Ämne Selvitys järjestelyistä / Redogörelse över arrangemanget
5.1 Pysäköintijärjestelyt / Parke-ringsarrangemangen Opastus Piikkiön keskustan läntisestä liikenneympyrästä.
Kilpailukeskuksen läheiselle parkkialueelle ohjatusti.

5.2 Ensiapukoulutus / Första-
hjälputbildning Lääkäri, sairaanhoitajia. Kaikki kokeneita suunnistuskilpailun ensiavun antajia.
5.3 Alkusammutuskoulutus / Primärsläckningsutbildning Kaasun käyttöpisteissä kokeneet ja osaavat talkoolaiset.
5.4 Henkilöstön tiedottaminen ja koulutus / Information och ut-bildning av personalen Kilpailupalaverit, s-postitiedotus,
kilpailun omat nettisivut
http://rastipiikkio.net/index.php/tapahtumat/nuorten-aluekisat-2017
kilpailun ilmoitustaulut.
5.5 Muut turvallisuusjärjestelyt / Övriga säkerhetsarrangemang 

Aika ja paikka / Tid och plats 10.5.2016 Piikkiö 

Mari Vataa
Tapahtuman johtaja
Tillställningens chef