TOIMINNAN VISIO

RastiPiikkiö on koko perheen harrastesuunnistusseura, joka panostaa lasten ja nuorten toimintaan. Toimintaamme voivat tulla mukaan kaikenikäiset suunnistajat taitotasoon katsomatta. Seura tarjoaa kaiken ikäisille mahdollisuuden oppia suunnistamaan sekä lisäämään suunnistusharrastusta lähialueilla. Tavoitteenamme on tarjota kaikille mahdollisuus harrastamiseen ja kilpailemiseen.

 

EETTISET LINJAUKSET

Seura haluaa tarjota jäsenilleen suunnistusharrastuksen siten, että lapset voivat yhdessä vanhempiensa kanssa viettää vapaa-aikaa, kokea uusia elämyksiä sekä oppia kulkemaan luonnossa luontoa kunnioittaen. Jokainen seurassa mukana oleva lapsi ja nuori tuntee olevansa tärkeä ja hänet huomioidaan yksilönä seurassa ja innostetaan nauttimaan liikkumisesta. Seuramme pyrkii opettamaan niin rastikoululaisille kuin vanhemmalle jäsenistölleen luonnon kunnioitusta ja toimiaan luonnon ehdoilla.

Nuorisotoiminnassa ja etenkin suunnistuskoulussa toimintamme on: monipuolista, kasvattavaa, leikinomaista, hauskaa, tasavertaista ja kannustavaa.
Tärkeänä pidämme, että nuoret ja lapset tuntevat olonsa turvalliseksi ja heistä pidetään huolta sekä kannustetaan tasavertaisesti harjoituksissa, kilpailuissa ja leireillä.

 

TOIMINTAMME TAVOITTEET

Taloudelliset

Tarjota kohtuuhintaista suunnistusharrastusta kaikille.

Kasvatukselliset

Haluamme tarjota luontoa ja toisia kunnioittavaa toimintaa.

Urheilulliset

Suunnistuksen lajitaitojen kehittäminen jokaisen yksilön tason ja mielenkiinnon mukaan.
Seuran toimintaan tutustuminen ja vanhemmilta oppiminen.
Nuorten kannustaminen liikunnallisten elämäntapojen jatkumiseen tulevaisuudessa.
Taitojen ja osaamisen erilaisuus otetaan huomioon järjestämällä toimintaa taito- ja ikätason mukaan. Toiminta on jaettu kahteen tasoryhmään (aloittelijat ja alle 10v., kokeneemmat ja yli 10v.).
Pyritään tarjoamaan suunnistusta motivaatiotason mukaan.

Viihtyminen ja ilmapiiri

Tavoitteena on luoda avoin ja kannustava ilmapiiri.
Järjestetään kaikille seuralaisille yhteisiä tapahtumia, esim. Seurapäivä kauden lopuksi.

Terveelliset elämäntavat

Lapsille ja nuorille opetetaan oikeanlaisia ruokailutapoja ja levon merkitystä harjoittelun lomassa.
Seuran yhteisenä pelisääntönä sovittu, että meillä on nollalinja alkoholin ja tupakkatuotteiden suhteen.

 

TOIMINTAPERIAATTEET

Seurassa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton ohjeita ja sääntöjä.
Harjoitusryhmät muodostetaan iän ja taitotason mukaan.
Seura järjestää viikoittain harjoituksia: kesäkaudella suunnistusharjoituksia, talvella juoksukoulun sekä sisäliikuntaharjoituksia. Lisäksi kaikilla on mahdollisuus osallistua viikkorasteille.
Kilpailuihin saavat osallistua kaikki halukkaat ja pyrimme osallistumaan alueemme kilpailuihin.
Seuran toiminnasta tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti seuran nettisivuilla www.rastipiikkio.net. Lisäksi tiedotetaan tulevista tapahtumista paikallislehdissä, sähköpostilla ja harjoituksissa suullisesti sekä tiedotteilla.
Seuramme tekee monipuolista talkootyötä ja osallistuminen niihin on vapaaehtoista, mutta aktiivista.
Seuratoiminnassa mukana olevia toimijoita muistetaan ja palkitaan vuosittain kauden lopussa pidettävässä Seurapäivässä hallituksen ja jaostojen päätöksen mukaisesti.

Nuorisotoiminta
- Nuorisotoiminta on jaettu ikä ja taitotason mukaan kahteen eri ryhmään. Alle 10 vuotiaiden toiminnassa harjoitellaan suunnistuksen alkeita ja harjoituksissa panostetaan leikinomaiseen liikkumiseen. Toiminnassa tutustutaan karttamerkkeihin ja luonnossa liikkumiseen turvallisesti vanhempien ja ohjaajien johdolla. Toiminnan tarkoituksena on, että lapsi uskaltaa liikkua luonnossa ja oppii suunnistuksen perusteet. Yli 10 vuotiaiden toiminta painottuu suunnistustaidon kehittämiseen liikunnaniloa unohtamatta. - Viikoittainen harjoitus suunnitellaan tavoitteena kehittää suunnistuksen eri osa-alueita. Kauden harjoitukset järjestetään eri maastoissa. Talvikaudella halliharjoitusten lisäksi keskitytään juoksutekniikan ja peruskunnon kehittämiseen juoksukoulussa sekä tehdään erilaisia karttaharjoituksia. Kaikilla on mahdollisuus osallistua myös aikuisten talvikauden suunnistusharjoituksiin. - Seurassamme kannustetaan monipuoliseen liikunnan harrastamiseen eri lajien muodossa. - Toimintaamme ovat tervetulleita kaikenlaiset liikkujat. - Lasten ohjaajat ovat suorittaneet LiikUn ja Suunnistusliiton ohjaaja- ja ratakoulutuksia.
Harrastesuunnistus
- Seurassamme on aktiivinen harrastetoiminta. Järjestämme viikkorasteja sekä muita kuntorasteja ja osallistumme muihin alueen viikkorasteihin.  - Talvikaudella järjestämme sali- sekä suunnistusharjoituksia.
Kilpailu ja valmennus
- Seuramme osallistuu aktiivisesti myös suurimpiin viestikilpailuihin, joihin kaikkien seuran jäsenten on mahdollista osallistua. Viestitapahtumat koetaan seurassamme hyväksi yhteishengen kohottajaksi ja yhteisöllisyyden kasvattajaksi. Muihin kilpailuihin osallistutaan jäsenistön oman aktiivisuuden mukaan.  - Kilpailu- ja valmennusjaostomme hoitaa isompien viestien ilmoittautumiset ja juoksujärjestykset. Jaosto myös organisoi seuramme järjestämät kilpailut sekä käy läpi karttojen ajantasaistamisen ja uusien karttojen piirtämisen tarpeen. Lisäksi talviajan suunnistusharjoitusten suunnittelu ja koordinointi tapahtuu jaoston toimesta. - Jaosto pitää huolta jäsenistön kouluttamisesta, järjestäen sitä itse (esim. Ocad-koulutus) sekä lähettämällä eri koulutustilaisuuksiin.
Tiedotus
- Seuran tärkein tiedotuskanava jäsenille ja sidosryhmille on internet. Internettiedotusta tukevat ilmoitukset paikallislehdissä sekä tarvittaessa ryhmille lähtevät sähköpostiviestit, mm. nuoriso-jaoston retket. - Kokoperheen suunnistuskoulusta ilmoitetaan tiedotteessa, joka on esillä ennen suunnistuskauden alkua koulujen, kirjaston sekä kauppojen seinillä. Lisäksi talven liikuntakoululaiset saavat niitä jaettavaksi itselle ja kavereilleen. Suunnistuskoulun tavoitteista, sisällöstä ja pelisäännöistä pidetään infotilaisuus kauden alkaessa. - Ajankohtaisten asioiden tärkeimpänä tiedotuskanava toimivat seuran nettisivut (www.rastipiikkio.net), joita tiedotuksessa tukee eri kohderyhmistä kootut sähköpostilistat.  - Lisäksi seuralla on omat facebook-sivut, jotka avoimet kaikille. Täällä ilmoitamme viikoittaiset liikunnat ym. tapahtumat.

 

ORGANISAATIO ja VASTUUHENKILÖIDEN ROOLIT

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2-5 varsinaista jäsentä. Toimintakausi on varsinaisten kokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi valita tarpeelliseksi katsomansa jaostot, toimikunnat tai työryhmät.

Vastuuhenkilöiden tehtävät

Hallitus
- Edustaa seuraa - Johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoo seuran sääntöjen noudattamista - Kutsuu koolle seuran kokoukset ja valmistee niissä käsiteltävät asiat - Pannee toimeen seuran kokouksen päätökset - Pitää luetteloa seuran jäsenistä - Laatii ehdotukset toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi - Valitsee tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin - Ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät - Päättää ansioituneiden seuratoimijoiden palkitsemisesta yhdessä jaostojen kanssa
Harrastesuunnistusvastaava
- Vastaa viikoittaisten lähirastien organisoinnista - Vastaa oman jaoston toimintakertomuksesta
Kilpailu- ja valmennusvastaava
- Hoitaa kilpailukalenterin ilmoittamisesta seuralle - Vastaa kilpailuihin ilmoittautumisesta ja juoksujärjestyksistä - Vastaa talvikauden suunnistusharjoituksista - Informoi tulevista koulutuksista jäsenistölle
Nuorisovastaava
- Vastaa lasten ja nuorten kesä- ja talvikauden toiminnan suunnittelusta yhdessä muiden nuorisojaoston jäsenten kanssa - Vastaa nuorisotoiminnan toimintakertomuksen laatimisesta yhdessä muiden nuorisojaoston jäsenten kanssa - Vastaa nuorisotoiminnan talousarvion laatimisesta yhdessä muiden nuorisojaoston jäsenten kanssa - Toimii yhteyshenkilönä lasten ja nuorten asioissa - Nuorisotoiminnassa tarvittavien välineiden hankinta - Pelisääntöjen laatiminen - Nuorisotoiminnasta tiedottaminen
Puheenjohtaja
- Seuran toiminnan johtaminen - Yhteydenpito sidosryhmiin, mm. kaupunki ja yhteistyökumppanit - Ylläpitää jäsenrekisteriä
Rahastonhoitaja
- Vastaa seuran talousarvion laadinnasta - Vastaa seuran kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnasta - Hoitaa seuran rahaliikenteen
Sihteeri
- Kirjoittaa hallituksen kokouspöytäkirjat - Ylläpitää seuran hallituksen pöytäkirjojen arkistoa - Hoitaa viestimatkojen ja seuraristeilyn järjestelyt
Tiedotusvastaava
- Vastaa seuran asioiden tiedottamisesta jäsenistölle sekä lehdistölle - Hoitaa kuva-arkistoa seuran kilpailu- ja leirikuvista ym.

 

OPERAATIO PELISÄÄNNÖT

Seuran pelisäännöt laaditaan kesäkauden alkaessa. Pelisäännöt ovat voimassa vuoden.
Pelisäännöt laaditaan ohjaajien ja lasten välille.
Pelisäännöt julkaistaan seuran kotisivuilla laatimisen ja hyväksynnän jälkeen.